Stadgar

STADGAR FÖR FRITIDSGÅRDEN SUSEKULLEN OLOFSTRÖM

(fastställd av årsstämman d 21.3.1984)

Rev. 30/3 1988. Rev 28/3 1995. Rev 25/3 1997. Rev 25/3 2008. Rev 1/10 2020.

 

§1 Ändamål

 

Susekullen har till huvudmål att i Olofström driva en fritidsgård, som avser vara en träffpunkt för ortens invånare. Föreningens syfte är att främja god sysselsättning, skapa kontakter mellan olika människor och intressegrupper samt underlätta för inflyttade att anknyta till samhället, dess föreningsliv och olika aktiviteter. Verksamheten skall i religiöst och partipolitiskt avseende vara neutral och skall bland annat vara inriktade på ungdomens fostran och vård.

§2 Intressen

 

Susekullen skall utgöra ett gemensamt intresse för kommunen, industrin och ortens ideella föreningar sam deltagare i den verksamhet som bedrivs i Susekullens regi.

 

§3 Medlemskap

 

Ideell förening, som respekterar här föreligger stadgar, kan vinna medlemskap så som stödjande förening. Sådan förening erlägger före årsstämman ett årsbidrag av storlek enligt närmast föregående årsstämmas beslut.

 

Till deltagare i Susekullens öppna eller slutna verksamhet krävs personligt medlemskort i ”klubb Susekullen” (sk gårdskort). Årsstämman fastställer avgiften för dessa kort.

 

Styrelsen avgör i vilken utsträckning kort ska säljas.

 

Klubb Susekullen sammankallas av föreståndaren och utser ett gårdsråd, som inför styrelsen ska vara talesman för gårdsdeltagarna. Gårdsrådet väljer egen ordförande.

§4 Årsstämma

 

4.1     Årsstämma hålles senast under mars månad. Skriftlig kallelse till stämma skall utgå till anslutna föreningar och till övriga röstberättigade senast 14 dagar före årsstämman.

 

4.2     Motioner till årsstämman även som eventuellt förslag till stadgeändring ska vara inlämnade till styrelsen senast 4 veckor före årsstämman.

 

4.3     Varje stödjande förening äger utse två ombud till stämman.

 

Klubb Susekullen utser vid särskilt medlemsmöte 4 ombud till stämman. Annonsering om sådant möte sker 14 dagar i förväg på Susekullens anslagstavla. Sammankallande till mötet är gårdsrådet ordförande eller vid dennes förhinder föreståndaren.

 

Till årsstämman är styrelsens ordförande sammankallande och rösträtt tillkommer så väl den sittande styrelsens ledamöter som de valda ombuden. Endast den som är närvarande äger utöva sin rösträtt. Varje ombud har en röst. Föreståndaren har förslags- och yttranderätt. Styrelseledamot deltar inte själv i beslut avseende styrelsens ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

 

4.4     Omröstning vid stämma sker öppet därest ej av någon annorlunda begäres. Vid lika röstetal äger tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal i samband vid sluten omröstning avgör lotten.

 

4.5     Årsstämman skall behandla följande ärenden:

          Fråga om stämmans behöriga utlysande.

          Fastställande av röstlängd.

          Val av stämordförande, protokollförande och två justeringsmän.

          Verksamhetsberättelse.

          Bokslut och revisionsberättelse.

          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

          Val av styrelseledamöter.

          Val av ordförande.

          Val av suppleanter i styrelsen.

          Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

          Val av valberedning om tre personer för ett år varav en person som är sammankallande.

          Fastställa avgift för stödjande förening.

          Fastställa avgift för gårdskort.

          Fastställa styrelsearvode.

          Fastställa rambudget för nästkommande kalenderår.

          Inkomna motioner.

          Övriga ärenden.

 

§5 Extra stämma

 

Extra stämma skall hållas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftliga begäres av revisorerna eller av minst 1/10 av samtliga röstberättigade ombud i stämman. Om rösträtt och utfärdande av kallelse gäller vad som är stadgat för årsstämman.

§6 Verksamhetsår

 

Så som räkenskapsår gäller kalenderår.

 

Verksamhetsår och mandatperiod utgöres av tiden från en årsstämma till och med nästa årsstämma.

§7 Tillsättande av styrelse

 

7.1     Styrelsen består av nio ledamöter och fem suppleanter

 

7.2     Olofströms Kommun utser för ett år i sänder två ledamöter. Jämte två suppleanter. Namnuppgift på dessa två ledamöter och deras suppleanter skall föreligga vid föreningens årsstämma.

7.3     Sex styrelseledamöter och tre suppleanter väljs av årsstämman. Dessa ledamöter väljs för två år i sänder på så sätt att tre ledamöter väljs varje år. Suppleanter väljs på ett år.

 

7.4     För valbarhet till styrelsen fordras att vederbörande fyllt 18 år. Anställd i Susekullen är ej valbar till ledamot eller i styrelsen.

 

7.5     Bland de nio ledamöterna utser årsstämman styrelseordförande för ett år i taget.

 

7.6     Till styrelseledamöterna kan såsom adjungerande kallas en tjänsteman från Kultur/Fritid samt två av gårdsrådet valda representanter. Gårdsföreståndaren skall närvara vid styrelsemötena samt ha yttrande- och förslagsrätt.

 

§8 Styrelsen åliggande och fullmakter

 

8.1     Styrelsen åligger att förvalta föreningens tillgångar och tillse att verksamheten bedrivs enligt föreningens i stadgarna deklarerade syfte och i överensstämmelse med beslut av stämman. Likaså tillkommer det styrelsen att anställa föreståndare och annan för verksamheten erforderlig personal vid gården.

 

8.2     Styrelsen skall sammanträda minst en gång i kvartalet och dessutom när ordförande så finner nödvändigt eller då minst två styrelseledamöter det påyrkar. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande. Vid förfall för ordinarie ledamot inkallas suppleanter i den ordning de är valda.

 

8.3     Styrelsen utser inom sig erforderliga funktioner och äger rätt att tillsätta utskott och kommittéer, som den finner lämpligt.

 

8.4     Firmateckning sker av ordförande och kassör gemensamt. Bank- och postgiroräkningar, checkar eller postremissväxlar, kvitton på kontanta medel, värdeförsändelse och dylikt skall undertecknas av den eller dem styrelsen därtill utser.

 

8.5     För avyttring av fast egendom krävs utöver beslut i styrelsen även beslut av stämman.

 

8.6     Vid sammanträde i styrelsen, utskott eller kommitté skall protokollföras.

 

§9 Revision

 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av revisorerna. Revisionsberättelse skall tillställas styrelsen och föredras vid årsstämman. Revision skall vara verkställd före februari månads utgång.

§10 Rapportering

 

Till årsstämman skall styrelsen avlämna årsberättelsen över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen för det gångna verksamhetsåret. Vidimera avskrift av protokoll, förd vid årsstämma med där tillfogade avskrifter av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse, skall tillställas Olofströms kommun inom fyra veckor efter stämman hållande.

§11 Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsstämma, vid vilken minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för stadgeändringen. Ev förslag skall vara inlämnat enl § 4.

§12 Upplösning

 

För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade vid två på varandra följande stämmor varav minst en skall vara årsstämma. Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar förvaltas av Olofströms kommun och om verksamheten inom två år från nedläggandet återupptas, skall tillgångarna återgå till föreningen. I annat fall skall tillgångarna av kommunen fördelas till föreningar eller institutioner inom kommunen som bedriver verksamhet med samma eller likartad inriktning som denna förening.

 

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar samt fonderna; Ingvar Söderströms Minnesfond, Rolf Bergstrands 50-årsfond och Olofströms diabetesfond förvaltas av Olofströms kommun. Susekullenfonden gäller verksamheten på fritidsgården och ingår inte i ovanstående.